Not a member?

Want to create a FREE profile?

Vilkår og betingelser

J.nr. 41442

 Vilkår for brug af Affaldsbørsen.dk

Affaldsbørsen.dk er en internetbaseret handelsplatform, der udbydes af Affaldsbørsen.dk ApS, CVR-NR 33755775 (herefter benævnt Affaldsbørsen.dk). Ved at lade sig registrere som bruger og ved at benytte hjemmesiden Affaldsbørsen.dk  (herefter også benævnt "hjemmesiden") accepterer brugeren, at dette sker i henhold til nedenstående vilkår, som er gældende med virkning fra den 01-07-2011.

 

 1.  Formål

  Affaldsbørsen.dk stiller en elektronisk platform til rådighed for annoncering af køb og salg af diverse affalds- og genanvendelige restprodukter. Affaldsbørsen.dk kan benyttes af såvel private som erhvervsdrivende.

  Affaldsbørsen.dk er ikke part i nogen aftaler mellem købere og sælgere og yder ingen rådgivning til nogen af parterne eller kontrol med de varer, materialer eller ydelser, som udbydes på Affaldsbørsen.dk.

  Det er således parternes eget ansvar at aftale samtlige betingelser for køb, salg, levering og betaling af de varer, materialer eller ydelser, som annonceres på Affaldsbørsen.dk.

 2. Registrering af brugere

  Bruger accepterer ved registreringen, at nærværende generelle betingelser finder anvendelse.

  For at opnå adgang til at annoncere på Affaldsbørsen.dk skal brugeren meddele en række kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnummer på en formular, således, at brugeren til enhver tid kan identificeres. Ved at lade sig registrere giver brugere, som er fysiske personer, udtrykkeligt samtykke til, at de meddelte oplysninger indsamles, opbevares og behandles af Affaldsbørsen.dk i overensstemmelse med persondatalovens regler herom.

  Alene personer, som er myndige, eller virksomheder, der er lovligt registreret og ikke er under konkurs eller anden rekonstruktionsbehandling, må lade sig registrere som brugere (personer eller virksomheder under konkurs kan dog registreres ved kurator eller rekonstruktør).

  Ved registrering som bruger garanterer personen eller virksomheden, at samtlige afgivne oplysninger er sande og fuldstændige. Det er brugeren, som alene har ansvaret for at opdatere oplysningerne, således at disse til enhver tid er retvisende.

  Affaldsbørsen.dk forbeholder sig ret til at slette brugeren og dennes annoncer uden varsel i tilfælde af mistanke om urigtige eller utilstrækkelige oplysninger om brugeren eller i tilfælde af anden overtrædelse af nærværende generelle betingelser eller lovgivningen.

  Ved annoncering på Affaldsbørsen.dk accepterer brugeren, at brugerens oplysninger efter omstændighederne kan videregives, hvis Affaldsbørsen.dk er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen eller i tilfælde af en tvist mellem køber og sælger vedrørende varer, materialer eller ydelser, som har været annonceret på Affaldsbørsen.dk. Oplysningerne vil i øvrigt ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand til markedsføringsformål uden udtrykkeligt samtykke fra brugeren. Ved indrykning af en annonce bestemmer brugeren selv i hvilket omfang, kontaktoplysninger skal være synbare i annoncen.

  Brugeren vil blive udstyret med et brugernavn og en adgangskode. Det er brugerens ansvar at beskytte brugernavn og adgangskode samt at informere Affaldsbørsen.dk i tilfælde af mistanke om misbrug af brugernavn og/eller adgangskode.

  Ved indrykning af en annonce på Affaldsbørsen.dk accepterer brugeren, at Affaldsbørsen.dk får en ikke eksklusiv licens til at benytte og herunder redigere og ændre i indholdet af brugerens annonce på Affaldsbørsen.dk. Det præciseres, at denne ret ikke vil blive benyttet til ændring af oplysninger om de udbudte varer, materialer eller ydelser eller prisen for disse. Licensen er nødvendig for, at Affaldsbørsen.dk kan opbevare og annoncere oplysningerne.

 3. Misbrug af data

  Affaldsbørsen.dk tilstræber at etablere sikkerhedssystemer som beskytter imod uautoriseret adgang til registrerede oplysninger på Affaldsbørsen.dk. Affaldsbørsen.dk kan imidlertid ikke  garantere imod, at tredjemand ulovligt skaffer sig adgang til digitalt lagrede oplysninger eller i forbindelse med brugernes overførsel af meddelelser. Herudover kan Affaldsbørsen.dk ikke garantere imod, at tredjemand i øvrigt uretmæssigt benytter de oplysninger, som er tilgængelige på Affaldsbørsen.dk, eller som udveksles imellem en køber og en sælger. Bruger opfordres derfor generelt til selv at være opmærksom på, om der forekommer misbrug.

 4. Indholdet af annoncer

  Det er brugerens ansvar, at indhold af annoncer på Affaldsbørsen.dk overholder den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lov om forbrugeraftaler, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, miljølovgivningen og regler for affaldshåndtering.

  Bruger er i øvrigt i enhver henseende ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for annoncerne og de heri indeholdt oplysninger, og er herunder erstatningsansvarlig for de skader eller tab, som annoncerne måtte forårsage.

  Brugeren har pligt til i annoncen at identificere sig som enten privat eller erhvervsdrivende og herunder oplyse om de annoncerede varer, materialer eller ydelser er momsbelagt.

  Affaldsbørsen.dk påtager sig intet ansvar for at kontrollere annoncernes indhold, herunder for om indholdet af annoncen er korrekt eller overtræder tredjemands rettigheder eller lovgivningen i øvrigt. Affaldsbørsen.dk forbeholder sig imidlertid at slette eller ændre en annonce, i det omfang det konstateres, at annoncen krænker en tredjemands rettigheder eller på anden vis indebærer en overtrædelse af gældende lovgivning. Ligeledes forbeholder Affaldsbørsen.dk sig at slette eller ændre en annonce, i det omfang det vurderes, at indholdet er egnet til at virke stødende for offentligheden

  Alle annoncer skal overholde de til enhver tid gældende regler for annoncering, som de fastsættes af Affaldsbørsen.dk og offentliggøres på hjemmesiden her.
  Navnlig forudsættes det, at samtlige oplysninger indeholdt i en annonce er retvisende og ikke egnet til at vildlede potentielle købere.

  Affaldsbørsen.dk  har yderligere til enhver tid ret til uden at angive en begrundelse at slette en annonce med et rimeligt varsel mod at tilbagebetale brugerens annonceudgift.

  Det er brugerens ansvar selv at sørge for at fjerne en annonce, som ikke længere er aktuel, f.eks. fordi produktet er solgt. Alle forespørgsler, meddelelser og tilbud, som fremkommer i henhold til annoncen, er rettet til brugeren og skal besvares af denne. Affaldsbørsen.dk påtager sig intet ansvar for at videreformidle henvendelser udover den formidling, som sker automatisk til brugeren via hjemmesiden.

  Brugeren har ret til at slette annoncen til enhver tid.

 5. Priser og betalinger

  Affaldsbørsen.dk afkræver annoncører betaling for brug af Affaldsbørsen.dk. Priser fremgår af Affaldsbørsen.dks til enhver tid gældende prislister for de enkelte ydelser på Affaldsbørsen.dk og er afhængig af det nærmere indhold og omfang af annoncen. Alle priser tillægges moms.

  Betalinger for annoncer sker i henhold til de til enhver tid gældende betalingsbetingelser, som bruger skal godkende i forbindelse med tegning af annoncen.

  Bruger accepterer, at den i Forbrugeraftaleloven indeholdte mulighed for forbrugere for at fortryde køb af ydelser på internettet indenfor 14 dage ikke finder anvendelse for køb af annoncer på Affaldsbørsen.dk. Det skyldes, at annoncen oprettes og leveres samtidig med tegningen af annoncen.

 6. Immaterielle rettigheder

  Alt indhold på Affaldsbørsen.dk tilhører Affaldsbørsen.dk, herunder ophavsretten og varemærkeretten til tekst, billeder, design, software og grafik. Al benyttelse af ydelser på Affaldsbørsen.dk  må kun finde sted i henhold til nærværende generelle betingelser og enhver anden benyttelse, herunder distribution, offentliggørelse, kopiering eller udnyttelse af indholdet er forbudt.

 7. Begrænsning af ansvar

  Som anført ovenfor er en bruger af Affaldsbørsen.dk selv ansvarlig for indhold af annoncer og for salg af varer, materialer eller ydelser, som finder sted via Affaldsbørsen.dk. Bruger accepter i den forbindelse, at Affaldsbørsen.dk ikke kan gøres ansvarlig for oplysninger i annoncerne, herunder annoncer som andre brugere har indrykket, eller for andre brugeres eller tredjemands adfærd på Affaldsbørsen.dk. Affaldsbørsen.dk har således ikke noget ansvar for kvalitet, sikkerhed eller lovligheden af det, som udbydes til salg på Affaldsbørsen.dk, og fraskriver sig hermed ethvert ansvar for de annoncerede varer, materialer eller ydelser. Affaldsbørsen.dk er herunder ikke ansvarlig for tab, hverken direkte eller indirekte tab, der opstår som følge af benyttelsen af Affaldsbørsen.dk eller køb eller salg på Affaldsbørsen.dk.

  Såfremt Affaldsbørsen.dk gøres erstatningsansvarlig overfor en bruger på trods af det foran anførte, er Affaldsbørsen.dks ansvar begrænset til værdien af det vederlag, som Affaldsbørsen.dk har modtaget for den annonce, som har foranlediget et tab.

 8. Ændringer eller rettelser

  Affaldsbørsen.dk forbeholder sig til enhver tid at foretage ændringer eller opdateringer af disse generelle betingelser, således at disse ændringer er gældende med virkning fra den førstkommende, nye annoncering, dog senest 30 dage efter ændringens offentliggørelse på hjemmesiden.

 9. Lovvalg og værneting
  Nærværende generelle betingelser, som udgør aftalen mellem bruger og Affaldsbørsen.dk, er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres ved Affaldsbørsen.dks værneting.

 10. Henvendelser

  Alle henvendelser vedrørende disse generelle betingelser eller brugen af Affaldsbørsen.dk i øvrigt skal ske til:

  Tlf: 70 202 372
  Email: kontakt@affaldsboersen.dk